Klauzule indemnifikacyjne po angielsku

Nadszedł czas na kolejny wpis z serii „lawmeetsenglish” – angielski prawniczy. Dziś o klauzulach indemnifikacyjnych  – indemnification provisions/hold harmless provisions, które bardzo często pojawiają się w umowach dotyczących stosunków transgranicznych. Zobacz poniżej jak ogarnąć te klauzulach indemnifikacyjne po angielsku.

Joanna Lubecka, na swoim blogu, opisuje dokładnie czego te klauzule dotyczą, jaki jest ich cel i czy mogę też pojawić się w umowach między polskimi przedsiębiorcami. Przeczytaj artykuł o klauzulach indeminifikacyjnych.

Poniżej przeczytaj przykłady klauzul indemnifikacyjnych po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski.

PRZYKŁAD I

  1. To the extent authorized by the Constitution and laws of the State of Texas, Institution shall indemnify and hold Sponsor harmless against any and all claims, demands, damages, liabilities and costs incurred by Sponsor which directly or indirectly result from, or arise in connection with, any negligent act or omission of Institution, its agents, or employees, pertaining to its activities and obligations under this Agreement.

W zakresie dozwolonym przez Konstytucję i prawa stanu Teksas, Instytucja zwolni Sponsora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, odszkodowań, zobowiązań i kosztów poniesionych przez Sponsora, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają lub powstają w związku z wszelkim zaniedbaniem lub zaniechaniem ze strony Instytucji, jej przedstawicieli lub pracowników w związku z jej działaniami i zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy.

  1. Sponsor shall indemnify and hold Institution, System, their Regents, officers, agents, and employees harmless against any and all claims, demands, damages, liabilities and costs which directly or indirectly result from, or arise in connection with defects in the design or manufacture of the Study Drug or from Sponsor’s use of the results of the Study.’’

Sponsor zwolni Instytucję, System, ich Regentów, urzędników, agentów i pracowników z odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami i kosztami, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają lub powstają w związku z wadami projektu lub produkcji  Badanego Leku lub z wykorzystania przez Sponsora wyników Badania. ”

(źródło angielskie: https://www.utsystem.edu/offices/general-counsel/indemnification-sample-clauses#IND12.0)

PRZYKŁAD II

,,The service provider shall indemnify the customer against all actions, claims, losses and expenses in respect of loss or damage to third party property arising from the services supplied by the service provider.’’

Usługodawca zabezpiecza klienta przed wszelkimi działaniami, roszczeniami, stratami i wydatkami z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia osoby trzeciej, powstałych w wyniku usług świadczonych przez usługodawcę.

(źródło angielskie https://hallellis.co.uk/indemnity-clauses/)

PRZYKŁAD III

,,Each party shall indemnify the other party from any and all claims, causes of action, suits, damages or demands whatsoever, arising out of any breach of this agreement by the indemnifying party.’’

Każda ze stron zwolni drugą stronę z wszelkich roszczeń, przyczyn działań, pozwów, szkód lub żądań w jakiejkolwiek formie, wynikających z każdego naruszenia niniejszej umowy przez stronę zobowiązaną do rekompensaty. ”

(źródło angielskie: https://hallellis.co.uk/indemnity-clauses/)

PRZYKŁAD IV:

,,Indemnity. Except for Lessor’s gross negligence or willful misconduct, Lessee shall indemnify, protect, defend and hold harmless the Premises, Lessor and its agents, Lessor’s master or ground lessor, partners and Lenders, from and against any and all claims, loss of rents and/or damages, liens, judgments, penalties, attorneys’ and consultants’ fees, expenses and/or liabilities arising out of, involving, or in connection with, the use and/or occupancy of the Premises by Lessee. If any action or proceeding is brought against Lessor by reason of any of the foregoing matters, Lessee shall upon notice defend the same at Lessee’s expense by counsel reasonably satisfactory to Lessor and Lessor shall cooperate with Lessee in such defense. Lessor need not have first paid any such claim in order to be defended or indemnified.’’

Odszkodowanie. Z wyjątkiem rażącego zaniedbania lub winy umyślnej Leasingobiorcy, Najemca wypłaci odszkodowanie, ochroni, zabezpieczy i zwolni Lokal, Wynajmującego i jego agentów, Właściciela lub wynajmującego grunt, partnerów i Kredytodawców, z wszelkich roszczeń, utraty czynszu i / lub odszkodowania, orzeczenia, kary, honorarium prawników i konsultantów, wydatków i / lub zobowiązań wynikających z użytkowania i / lub zajmowania Lokalu przez Najemcę. Jeżeli jakiekolwiek postępowanie zostanie wniesione przeciwko Wynajmującemu z powodu którejkolwiek z powyższych spraw, Najemca, po uprzednim zawiadomieniu, będzie bronił go na koszt Leasingodawcy przez adwokata odpowiednio zadowalającego dla Leasingodawcy, a Leasingodawca będzie współpracował z Leasingobiorcą w takiej obronie. Leasingodawca nie musi wcześniej opłacić żadnego takiego roszczenia w celu obrony lub zabezpieczenia się przed odszkodowaniem. 

(źródło angielskie: https://www.lawinsider.com/clause/indemnity)

Powiązane słownictwo z klauzul indemnifikacyjnych po angielsku

  • Klauzule indemnifikacyjne – Indemnification provisions/hold harmless provisions
  • Indemnity – Odszkodowanie
  • Third Party – Osoba Trzecia
  • A breach of contract – Naruszenie umowy
  • the service provider – usługodawca
  • Liabilities – zobowiązania, należności
  • a party’s fault or negligence – wina lub zaniedbania strony

Przyda Ci się taki wpis z klauzul indemnifikacyjnych po angielsku? Daj znać w komentarzu jak podoba Ci się ta seria?

A na Instagramie możesz zobaczyć ww. słówka w wygodnej to przyswojenia instakaruzeli. Zapisz ją koniecznie, aby móc wrócić do niej w dowolnej chwili.

Podobało się? Podziel się z innymi :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *